Nation on the March

Nation on the March
Nation on the March

Oct 23, 2011

what a heart sings is poetry!

આમ અચાનક આપ જ્યાં, મળવા આવ્યા ત્યાંજ
રોમે રોમે ઉજવ્યો, અંદરથી તહેવાર
* * *

અહિયાં ફર્યું જે રીતથી ત્યાં પણ ફર્યું હશે,
એકાદ પીંછું યાદનું ત્યાં પણ ખર્યું હશે.  
( અંકિત ત્રિવેદી)
* * *પોથી કરતાં તો  એક સપનું સારું
જે મને જીવવાની લગની લગાડે - (કિરીટ ગોસ્વામી)

* * *


બંધ ઘરની એ ઉદાસીઓ બધી પી જાય છે
એક કોયલ આંગણામાં રોજ ટહુકી જાય છે 

કોઈ પણ હાલત માં ખુશ રહેવાનું મન શીખી ગયું

એટલે મારાં બધાયે દર્દ હાંફી જાય છે -

- (કિરણ ચૌહાણ)
* * *
એક માણસ હારવાનો વારતાના અંતમાં
હું દિલાસો આપવાનો વારતાના અંતમાં
  
જિંદગીભર આપતા આવ્યા છો  જાકારો ભલે 
હું તમારો લાગવાનો વારતાના અંતમાં - (દિનેશ કાનાણી)
* * *

આ તે કઈ રીત છે?
સંબંધના ચણતરમાં લાંબી તિરાડ
અને પાયામાં શરતોની ઈંટ છે.- (આશા પુરોહિત)
* * *

એક ખીલીને 
ભણવા બેસાડી ...
ગ્રેજુએટ થઇ ને આવી
ત્યાં સુધીમાં તો 
સ્ક્રુ બની ગઈ!!  - (જિજ્ઞાસુ દક્ષિણી)

* * *
તળાવ પુરાઈ જાય 
એટલે શું પુરાઈ જાય છે?
 તરસ?  - ( મનીષા જોશી)

* * *

ઝાડ,  તને મારા સોગંદ
સાચું કહેજે એક પંખી ની જેમ કદી ઉડવાનું થાય તને મન ?

ઝાડ,  તને છાંયે બેઠેલો એક માણસ ગમે કે છાંયે  બેઠેલી એક ગાય?
સાંજ પડ્યે પંખી જો પાછું ન આવે તો પાંદડા માં  ડૂમો ભરાય?
છોડ્યું ના છૂટે વળગણ,

સાચું કહેજે એક પંખી ની જેમ હવે  ઉડવાનું થાય તને મન ?
ઝાડ,  તને મારા સોગંદ - (હિતેન આનંદપરા)

* * *
આવે ગઝલ માં  જે રીતે બસ આવવા દીધી,
મેં લાગણી ની કોઈ દી'  માત્રા ગણી નથી.

એથી જ પ્રેમ પામવાની આશ છે હજી
તેં હા કહી નથી મને, ના પણ ભણી નથી. - (મકરંદ મુસળે)

Oct 17, 2011

Mentoring - the golden touch of a master


For personal growth, self-esteem and self-worth are immensely essential.

We may feel very lowly about ourselves, despite all our talents and skills.

Just a little boost, some mentoring, some one kindly showing us a mirror and letting us know who we actually are! Those who are lucky, get such people in their lives. And they suddenly find a surge of energy and enthusiasm and urge to achieve and excel, with confidence level that was never so high.


It is the grace of our mentors: small and great, old and young – who made us believe in ourselves. How can we repay this debt? One, we must remember and thank very often, Secondly, pass on the legacy of mentoring on to some one who come in our touch and help that person realize their self-worth.Here is a beautiful poem by Myra 'Brooks' Welch, the ‘poet with a singing soul” (originally published by her anonymously in a church magazine but later she was identified as the writer of this much too popular and greatly inspiring piece of work).

There is an interesting background:

She wrote it just in 30 minutes in 1921 after she was greatly touched by listening to a speaker when she was a student. She thought it came from the God and must not have a claim on it as a writer. It sparked like magic and touched many a hearts. When it became popular was read once in an international convention as an anonymously written poem, a man stood up and said that he knew her and it is high time the world also knew her. “She is my mother”, he said.

It tells splendidly what one hardly can say about the golden touch of a master (in shaping our lives, as it were).

Here it is:

The Touch of the Master’s Hand'Twas battered and scarred, and the auctioneer
Thought it scarcely worth his while
To waste much time on the old violin,
But held it up with a smile.

"What am I bidden, good folks?" he cried,
"Who'll start the bidding for me?"
"A dollar, a dollar"; then, "Two! Only two?
Two dollars, and who'll make it three?Three dollars, once; three dollars twice;
Going for three" But no,
From the room, far back, a gray-haired man
Came forward and picked up the bow;

Then, wiping the dust from the old violin,
And tightening the loose strings,
He played a melody pure and sweet
As a caroling angel sings.

The music ceased, and the auctioneer,
With a voice that was quiet and low,
Said, "What am I bid for the old violin?"
And he held it up with the bow.


"A thousand dollars, and who'll make it two?
Two thousand! And who'll make it three?
Three thousand, once; three thousand, twice,
And going, and gone," said he.


The people cheered, but some of them cried,
"We do not quite understand
What changed its worth." Swift came the reply:
"The touch of a master's hand."Oct 7, 2011

Sing aloud "all is well" when you are hurt


I came across today a wonderful lyrics of a song  by the popular US band R.E.M. that transported me to a popular Hindi film song from the film '3 Idiots'.

Both are having a common thread, a philosophy that liberalizes one self from the grief and hurt. Who has not experienced it?

So let the lyrics enthrall and elevate us, with least interference of any sortEverybody Hurts

(Berry/Buck/Mills/Stipe)


When the day is long and the night, the night is yours alone,
When you're sure you've had enough of this life, well hang on
Don't let yourself go, 'cause everybody cries and everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along
When your day is night alone, (hold on, hold on)
If you feel like letting go, (hold on)
When you think you've had too much of this life, well hang on

'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends
Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand
If you feel like you're alone, no, no, no, you are not alone

If you're on your own in this life, the days and nights are long,
When you think you've had too much of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
Everybody cries. And everybody hurts sometimes
And everybody hurts sometimes. So, hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on
Everybody hurts. You are not alone
 ----------------All Is Well(Swadanand Kirkire)

जब लाइफ हो आउट ऑफ़ कंट्रोल
होंठों को कर के गोल
होंठों को कर के गोल
सीटी बजा के  बोल

आल 
इज्ज्ज़ वेल

मुर्गी 
क्या जाने अंडे का क्या  होगा
अरी लाइफ मिलेगी या तवी पे फ्राय होगा
कोई न जाने  अपना फ्यूचर क्या  होगा

होंठ घुमा 
सीटी  बजा
सीटी  बजा  के  बोल
भैया आल इज्ज़ वेल

अरे  भैया आल इज्ज़ वेल
अरे चाचू आल इज्ज़ वेल 
अरे भैया आल इज्ज़ वेल

कनफूजन ही कनफूजन है
सोलुशन कुछ पता नहीं
सोलुशन  जो मिला तो साला
क्वेश्चन क्या  था पता  नहीं

दिल 
जो  तेरा बात बात  पे घबराए
दिल  पे  रख के  हाथ
उसे तू फुसला ले
दिल  इडिअट है  
प्यार से उसको समझा ले

होंठ घुमा 
सीटी  बजा
सीटी  बजा  के  बोल
भैया आल इज्ज़ वेल

स्कोलरशिप की पि गया दारु
ग़म तो फिर भी मिटा नहीं
अगरबत्तियां राख हो  गयी
गोड़  तो  फिर  भी दिखा नहीं

बकरा क्या  जान उसकी जान  का  क्या  होगा
सीख घुसेगी या  साला  कीमा होगा
कोई न जाने  अपना फ्यूचर क्या  होगा

होंठ घुमा 
सीटी  बजा
सीटी  बजा  के  बोल
भैया आल इज्ज़ वेल
अरे  भैया आल इज्ज़ वेल

Oct 6, 2011

Medical science and its helpnessless.

I recently went for a routine health check and at the end, found the futility of doing so. Ride was bumpy like a roller-coaster, thrilling with anticipation and ending - unlike with the fun ride -with frustration.
It started with a visit to the general physician. Then a visit to the path lab for a series of  pathological tests. Blood / urine samples and some tests were routine and simpler. Some were advanced and expensive but no success.


Then I went to radiologist. He did ultrasound, x-rays and even MRI-CT Scans.


The eye specialist was also energetic. He did basic check up and also deployed his speculum, tonometer, fundus camera, aberrometer, refraction and 20-20 and what not. No success.The neurologist checked brains and nerves, did fluoroscopy , angiography, cerebrospinal  fluid analysis, discography, and what not.Again, alas no success.


The cardiologist would not give up. So I went for ECG, Holter monitortest, radionuclide testing, electrophysiological study and so on. I was not surprised with no success here also.


I even checked with the immunologist to find out about some help through vaccines, shots, preventive, etc help.They are good about allergies and epidemics, as were my symptoms indicating.


I had thought that all these biochemical parameters testing, kidney, liver, lung, assessment, cardiac  and neuropathic consultations, their peep into every vein and artery, brain and heart, bone and blood/urine dimension details would enable them to locate and treat ( better still - remove) my several ailments, diseases, indispositions troubling me ever since i grew up and which restrict the joy of living.


For example, I wanted to know where do my cheerlessness, combativeness, urge for a big revenge, apathetic indifference, hostilities, uncaring callousness, jealousy and rudeness, insensitivity and indifference, grudges and grumblings, ego blasts and moody  disposition,  insincerity and distrust, reluctance and recalcitrance, pretentiousness and ostentatiousness, contentiousness,,showmanship, dogmas and dis-beliefs, laziness and avarice, greed and hypocrisy. The list goes on and on.And periodically also grows on and own.


I thought when they see into the heart or brain, they will be able to locate the bunkers in which all these diseases reside, well protected, well nourished and ever-indulging and interfering with my thoughts and behaviour. And I unknowingly keep obeying their commands like a slave, sadly  revelling in them.


I thought these experts and their tools would weed them out, burn them with a laser, put an incision through their sharp scalpel and chop it off, bypass them and create a healthy new route, put an artificial device/ stent, 'peace-maker', broaden the narrow heart and mind through baloonoplasty or whatever,  stitch and sew, transplant, detox, clean the mess, etc.
But they smiled, gave me the bill and whisked me in a wheel chair to the parking lot.


I am back to where I started with  lighter pockets but valuable wisdom: I will have to all this my self. I can do it.


Only I can do it.


Amen